Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο www.emkethi.gr. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου προϋποθέτει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης αυτού, γι΄ αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα τα οποία εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι καταχωρημένα στις αρμόδιες αρχές ή μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα του www.emkethi.gr ή άλλων τρίτων μερών και ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους. Τίποτε στον παρόντα ιστότοπο δεν θα ερμηνεύεται ότι υπονοεί παροχή αδείας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος και λογοτύπου που εμφανίζεται στον ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του www.emkethi.gr ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου από εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και «ως είναι διαθέσιμος». Το www.emkethi.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παύσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε λειτουργία ή μέρος αυτού οποιαδήποτε στιγμή. Το www.emkethi.gr αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη σχετικά με την αδιάκοπη και άνευ λαθών πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως ενδεικτικά ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι ο ιστότοπος ή ο εξυπηρετητής (server) που καθιστά τον ιστότοπο διαθέσιμο θα είναι απαλλαγμένος από ιούς λογισμικού ή ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπο θα είναι πλήρεις, ακριβείς ή επίκαιρες. Σε περίπτωση που μεταφορτώσετε (download) οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο, το κάνετε κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που επέλθει ως αποτέλεσμα της μεταφόρτωσης (download) οποιωνδήποτε τέτοιων υλικών. Το www.emkethi.gr δεν παρέχει εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών αυτού του ιστότοπου αναφορικά με την πληρότητα, ορθότητα, ακρίβεια, επάρκεια, χρησιμότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία αυτών ή για οτιδήποτε άλλο.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την χρήση του παρόντος ιστότοπου. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνετε κατά τη χρήση του ιστότοπου μπορεί να μην είναι ασφαλής και ότι μπορεί να παρεισφρήσουν μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος σε εσάς χωρίς χρέωση. Αναγνωρίζοντας αυτά, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το www.emkethi.gr ούτε τρίτα μέρη πάροχοι περιεχομένου φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή άλλη ζημιά απορρέουσα από τον ιστότοπο ή συνδεόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στον οποίο αποκτήσετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από τον παρόντα ιστότοπο ή από κάθε πράξη ή παράλειψη στην οποία προβούμε ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας που μας αποστέλλετε ή από την καθυστέρηση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία διαφημίζεται στον ιστότοπο ή παρέχεται μέσω αυτού, από την απομάκρυνση ή διαγραφή οποιωνδήποτε υλικών που έχουν υποβληθεί ή αναρτηθεί στον ιστότοπο ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο ανακύψει από τη χρήση του ιστότοπου, βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλου λόγου. Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης έχει εφαρμογή, χωρίς περιορισμό, σε οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης ή ζημιά προκληθεί από κάθε αδυναμία εκτέλεσης, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση κατά τη λειτουργία ή τη μετάδοση, από ιούς υπολογιστή, φθορά αρχείου, σφάλμα γραμμής μετάδοσης δεδομένων, μη διαθεσιμότητα δικτύου ή συστήματος, απώλεια κερδών ή κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, απώλεια ή χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου και κάθε άλλη υλική ή άυλη ζημιά. Αναγνωρίζετε ειδικώς και αποδέχεστε ότι ούτε το www.emkethi.gr ούτε τρίτοι πάροχοι / διαφημιζόμενοι θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε υβριστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη του ιστότοπου. Το μόνο και αποκλειστικό μέσο θεραπείας για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αξιώσεις ή για οποιαδήποτε διαφορά με το www.emkethi.gr είναι η εκ μέρους σας διακοπή της χρήσης του ιστότοπου.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Απαγορεύεται η τροποποίηση, παραποίηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση άρθρων, τίτλων, φωτογραφιών και του περιεχομένου εν γένει του www.emkethi.gr, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.emkethi.gr. Σε περίπτωση αντιγραφής και αναπαραγωγής περιεχομένου του www.emkethi.gr σε άλλον ιστότοπο – εφόσον τηρούνται τα ανωτέρω – θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται η πηγή προέλευσης του περιεχομένου με ενεργό σύνδεσμο (link).

Για οποιαδήποτε άλλη πέραν των ανωτέρω χρήση ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου του www.emkethi.gr απαιτείται η ρητή έγγραφη άδεια του www.emkethi.gr.

Σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων (π.χ. διαφημιζόμενων) που ενσωματώνονται στον παρόντα ιστότοπο, για οποιαδήποτε χρήση αυτών απαιτείται άδεια από τους εκάστοτε δικαιούχους. Ο χρήστης του www.emkethi.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το www.emkethi.gr, οι συνεργάτες του ή / και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης / διαφοράς / διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του www.emkethi.gr με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους του, το www.emkethi.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες του www.emkethi.gr.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.emkethi.gr μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να προσθέτει, τροποποιεί ή αφαιρεί οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών των προϊόντων τα οποία τυχόν περιγράφονται ή παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση των Όρων Χρήσης αυτών ή κάθε όρου που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησης και αποτελεί υποχρέωση του χρήστη να ελέγχει περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές. Δια της εκ μέρους σας συνέχισης της χρήσης του ιστότοπου μετά την ανάρτηση τυχόν τροποποιήσεων υποδηλώνετε ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις αυτές. Για όσο διάστημα συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, το www.emkethi.gr σας παρέχει ένα προσωποπαγές, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο προνόμιο εισόδου και χρήσης του ιστότοπου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, τους οποίους λειτουργούν τρίτα πρόσωπα. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας και ως πρόσθετη δίοδος πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται εκεί. Το www.emkethi.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία μπορεί να προσφέρονται μέσω αυτών ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου. Η ύπαρξη συνδέσμων από τον παρόντα ιστότοπο προς κάθε άλλο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι το www.emkethi.gr προσυπογράφει ή συστήνει τον ιστότοπο αυτό. Η εκ μέρους σας χρήση οποιουδήποτε από τους συνδεόμενους ιστότοπους ενδέχεται να διέπεται από διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Το www.emkethi.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημίες ή άλλες ευθύνες που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης οποιουδήποτε από τους συνδεόμενους ιστότοπους.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε πως θα αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και θα κρατάτε αζήμιο το www.emkethi.gr και τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές και κάθε συνεργαζόμενο με αυτό μέρος από και για κάθε απώλεια, ευθύνη αποζημίωσης, δαπάνη, ζημία και έξοδο, συμπεριλαμβανομένων ευλόγων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων, τα οποία προκύπτουν από ή θα είναι αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης του ιστότοπου και οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν προκαλέσετε τεχνική διακοπή του ιστότοπου ή των συστημάτων που μεταδίδουν τον ιστότοπο σε εσάς ή άλλους, συμφωνείτε ότι θα ευθύνεστε για οποιαδήποτε και όλες τις απώλειες, ευθύνες για αποζημίωση, δαπάνες, ζημίες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων, τα οποία θα προκύψουν ή θα είναι αποτέλεσμα αυτής της διακοπής.